Gebruikersvoorwaarden Skill-up your Physicals

1. Inleiding.

De Webapplicatie www.skill-up.com (hierna genoemd “Applicatie”) alsook alle subdomeinen worden beheerd door:

SKILL-UP INTERNATIONAL BVBA
00 32 9 220 53 87​

info@skill-up.com
BURGEMEESTER MAENHAUSTRAAT 100-102
9820 MERELBEKE
ONDERNEMINGSNUMMER BTW-BE 0643 875 310

Deze “Gebruikersvoorwaarden” bepalen het gebruik van de Applicatie, de aangeboden inhoud en alle diensten uitgevoerd door Skill-Up en derden via de Applicatie (hierna genoemd de “Diensten”). De Gebruikersvoorwaarden omvatten zowel alle bepalingen uit deze overeenkomst, als alle richtlijnen en regels zoals meegedeeld via de Applicatie.

De Gebruikersvoorwaarden zoals meegedeeld op www.skill-up.com zijn altijd de meest recente en toepasselijke versie van de Gebruikersvoorwaarden.

Deze pagina is het laatst bijgewerkt op 6 maart 2018.

 

De Gebruiker verklaart bij vervolledigen van de gebruikersregistratie zowel de kennisname als het akkoord met de inhoud en integrale toepasselijkheid van deze Gebruikersvoorwaarden.

Een voorbehoud of uitzondering op de Gebruikersvoorwaarden is uitsluitend geldig voor zover alle betrokken partijen hiertoe, na onderlinge overeenstemming, schriftelijk bevestigen. Een Gebruiker die niet akkoord gaat met de Gebruikersvoorwaarden wordt geacht geen gebruik te maken van de Applicatie en Diensten.

Skill-Up kan ten allen tijde wijzigingen aanbrengen aan de Gebruikersvoorwaarden. Dergelijke wijzigingen worden ten laatste één maand voor inwerkingtreding meegedeeld aan onze geregistreerde Gebruikers. Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met de wijziging van de Gebruikersvoorwaarden, dan wordt de Gebruiker geacht zijn gebruik onmiddellijk stop te zetten.

De Gebruiker verklaart minstens de leeftijd van 18 jaar bereikt te hebben en bekwaam te zijn om overeenkomsten van deze aard af te sluiten. Aan deze beperkingen kan tegemoet gekomen worden mits een geldige instemming van een vertegenwoordiger of een soortgelijke wettelijke machtiging.

2. Het Gebruiksrecht.
a. Betaalde abonnementen.

Het gebruiksrecht van “de Skill-Up”- Applicatie en/of Diensten vormen het voorwerp een voorafgaande betalingsverplichting. De omvang van en beperkingen aan het gebruiksrecht worden bepaald door de keuze van de Gebruiker. Het Gebruiksrecht wordt slechts geactiveerd op vraag van en mits uitdrukkelijk akkoord van de Gebruiker zelf.

Door de aankoop verkrijgt de geregistreerde gebruiker een beperkt recht tot toegang en gebruik van de Applicatie en/of diensten. Dit recht wordt toegekend in de vorm van een niet-exclusieve, temporeel en territoriaal (geen territoriale beperking (Skill-Up licentie is over heel de wereld inlogbaar) beperkte licentie. De toegekende rechten zijn niet vatbaar voor overdracht of sublicentie.

Ieder aanbod voor betaalde dienstverlening via de Applicatie is geldig onder de meegedeelde voorwaarden. Skill-Up kan een aanbod verbinden aan specifieke voorwaarden, zoals een beperkte tijdsduur of specifieke promotie, of aanpassen aan de veranderende regelgeving.

De Gebruiker plaatst zijn bestelling (= aankoop of verlenging van licentie) via de Applicatie. Zodra Skill-Up de bestelling verwerkt ontvangt de Gebruiker een bevestiging via email. Het versturen van de bevestiging via email impliceert de totstandkoming van de overeenkomst.

Onze betaalde dienstverlening wordt voornamelijk aangeboden ten aanzien van “Professionele Gebruikers”, dit zijn Gebruikers die handelen in het kader van een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit. Gebruikers die het Gebruiksrecht aankopen in de hoedanigheid van “Consument” genieten bijkomende rechten. Deze bijkomende rechten zijn niet van toepassing op Professionele Gebruikers.

b. Proefperiodes.

3. Voorwaarden van het Gebruiksrecht.
a. Registratie van de Gebruiker.

De toegang tot de Applicatie vereist steeds de aanmaak van een gebruikersprofiel. Het gebruikersprofiel wordt aangemaakt door het afwerken van de procedure van gebruikersregistratie.

De gebruiker wordt geacht alle noodzakelijke gegevens in- en aan te vullen tijdens de registratieprocedure. Deze gegevens moeten voldoen aan de voorwaarde van juistheid, volledigheid en actualiteit, zowel tijdens de registratie als tijdens het gebruik.

De Gebruiker verklaart over de juiste hoedanigheid te beschikken conform de registratiegegevens. Een (bewuste en onbewuste) verkeerdelijke voorstelling van de werkelijkheid, alsook de aanmatiging van naam en soortelijke vormen van identiteitsdiefstal kan aanleiding geven tot burgerrechtelijke en strafrechtelijke sancties.

Neem gerust kennis van ons Privacybeleid (Paragraaf 8) voor meer informatie over verwerkingshandelingen van deze persoonsgegevens.

b. Het gebruikersprofiel.

Een persoonlijk gebruikersprofiel wordt aangemaakt zodra de registratieprocedure voltooid is. Het gebruikersprofiel is toegankelijk via de unieke gebruikersnaam en het daaraan gekoppelde paswoord.

De toegang en het gebruik van het specifieke gebruikersprofiel wordt uitsluitend aan de geregistreerde Gebruiker toegekend. Het gebruikersprofiel wordt, bijgevolg, gekenmerkt als volgt;

 • Individueel. Ieder Gebruikersprofiel wordt gekoppeld aan slechts één unieke Gebruiker, zijnde een natuurlijke persoon of rechtspersoon.
 • Persoonlijk. De Gebruiker kan zijn gebruikersprofiel niet overdragen of in licentie geven aan een andere Gebruiker of derde partij.
 • Vertrouwelijk. De Gebruiker is niet gerechtigd om zijn gebruikersnaam en/of paswoord kenbaar te maken aan een andere Gebruiker of derde partij.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor iedere handeling die door middel van zijn Gebruikersprofiel wordt gesteld. De Gebruiker wordt geacht Skill-Up onmiddellijk kennis te geven van een vermoedde schending van het vertrouwelijke karakter.

c. Beperkingen aan het Gebruiksrecht.

De Gebruiker kan zijn gebruiksrecht uitsluitend aanwenden in functie van de (oorspronkelijke) doelstellingen van onze Applicatie en/of diensten. De Gebruiker kan uitsluitend gebruik maken van het gebruiksrecht in overeenstemming met de onderhavige Gebruikersvoorwaarden, overige door Skill-Up gestelde voorwaarden en/of de geldende wet- en regelgeving alsook algemene principes en gebruiken.

De Gebruiker moet zich in ieder geval onthouden van een gebruik op één van volgende wijzen;

 • Handelingen ondernemen die de infrastructuur van Skill-Up op onredelijke wijze of niet naar verhouding belasten of kunnen belasten.
 • Handelingen ondernemen die de goede werking van de Applicatie of diensten verstoren of kunnen verstoren;
 • Handelingen ondernemen die een omzeiling van het business-model van Skill-Up betekenen.
 • Geen inhoud van de Applicatie kopiëren, reproduceren wijzigen, verwerken, verspreiden of openbaar maken zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende partijen. Hieronder inbegrepen het verbod op “crawlen”, “scrapen” of “spideren”.

In geval van gebruik strijdig met bovenstaande principes zal Skill-Up alle noodzakelijke handelingen treffen ter vrijwaring van haar belangen en de belangen van andere gebruikers en derde partijen.

d. Weigering en beëindiging van het gebruiksrecht.

Skill-Up kan de toegang en het gebruik van de Applicatie aan een (nieuwe en bestaande) Gebruiker weigeren omwille van een gegronde reden. De weigering kan zowel beperkt als integraal, alsook tijdelijk als permanent worden toegepast. De permanente weigering impliceert een verwijdering van het gebruikersprofiel en/of een blokkering van het IP-adres.

Het Gebruiksrecht wordt steeds beperkt in de tijd, conform de overeenkomst tussen Skill-Up en Gebruiker. De hernieuwing van het Gebruiksrecht gebeurt uitsluitend op initiatief van de Gebruiker. Bepaalde verplichtingen van de Gebruiker kunnen, omwille van hun aard, ook na beëindiging van het gebruiksrecht onverkort blijven voortbestaan.

Skill-Up behoudt het voorrecht om het gebruiksrecht te beëindigen In geval van inbreuk op de Gebruikersvoorwaarden, een schending van de rechten van een derde partij of een andere gegronde reden. Skill-Up behoudt een zekere beleidsruimte bij de beoordeling van een “gegronde reden” en de keuze van de sanctionering.

Skill-Up zal op uitdrukkelijke vraag van de Gebruiker het gebruikersprofiel verwijderen. De verwijdering van een gebruikersprofiel betekent dat dit gebruikersprofiel niet meer zichtbaar is voor het publiek. De inhoud van dit gebruikersprofiel blijft, mogelijks, nog enige tijd bewaard op de infrastructuur van Skill-Up omwille van technische, organisatorische of juridische redenen.

Skill-Up is niet gehouden tot enige schadevergoeding bij de beëindiging van het gebruiksrecht omwille van bovenstaande redenen.

4. Inhoud op de Applicatie.

De Gebruiker kan zijn eigen content toevoegen aan het platform. Het begrip content omvat “alle informatie, gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto’s, beeldmateriaal, video’s, berichten of ander materiaal en andere content, voor zover van toepassing,” die door de Gebruiker op de Applicatie wordt geplaatst.

Door de content op de Applicatie te plaatsen verschaft de Gebruiker aan Skill-Up het niet-exclusieve, wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, royalty-vrije en (sub)licentieerbare recht om de toepasselijke intellectuele eigendomsrechten op de content uit te oefenen. Dit onder welke vorm dan ook, en in het bijzonder het gebruiken, verveelvoudigen, verspreiden en openbaar maken van de content. Het begrip “intellectuele eigendomsrechten” omvat, onder andere, de auteursrechten en (geregistreerde) handelsmerken.

Door de content op de Applicatie te plaatsen, verklaart de Gebruiker:

 • Over alle vereiste rechten en toestemmingen te beschikken die toelaten de content op de Applicatie te plaatsen. Hieronder inbegrepen alle intellectuele eigendomsrechten, persoonlijkheidsrechten, etc. In geval van bezwaar door een rechthebbende derde partij zal de Gebruiker partij zijn in het conflict.
 • Dat (de plaatsing van) de content geen inbreuk maakt op enig recht van een derde of in strijd handelt met de geldende wet- en regelgeving, telkens in de ruimste zin van het woord.
 • In geval van conflict met de rechten van een derde partij, alle verantwoordelijkheid opnemen alsook alle noodzakelijke handelingen treffen ter vrijwaring van de belangen van Skill-Up.

Content met de volgende kenmerken wordt niet toegelaten:

 • Content die op enige manier beledigend, kwetsend, bedreigend of intimiderend is;
 • Content die strijdig is met de openbare orde en goede zeden, waaronder pornografische inhoud;
 • Content die discriminerend is op grond van, onder andere, geslacht, seksuele voorkeur, nationaliteit, ras, politieke voorkeur;
 • Content die onjuist, misleidend of onvolledig is;
 • Content die schadelijk is voor de apparatuur van Skill-Up, haar Gebruikers en derden, waaronder virussen, worms, trojans, of soortgelijke software;
 • Content die illegale activiteiten promoot, bevordert, vergemakkelijkt of betreft;
 • Content die op enige wijze in strijd is met de rechten of belangen van Skill-Up, haar Gebruiker of derde partijen;

Skill-Up is niet verplicht de content voor de plaatsing op de Applicatie te controleren. Skill-Up zal alle noodzakelijke maatregelen treffen bij de vaststelling van strijdige content, waaronder, maar niet beperkt tot, de gehele of gedeeltelijke verwijdering,

5. Tarieven en betaling.

De kosten verbonden aan onze betaalde dienstverlening worden uitdrukkelijk op de Applicatie aangeduid. Alle bijkomende kosten verbonden aan een bepaalde dienstverlening worden alsook meegedeeld, eventueel door middel van een berekeningswijze in geval van onbekende variabelen. Dergelijke kosten zijn steeds integraal voor rekening van de Gebruiker.

De kosten worden meegedeeld in EURO en inclusief BTW en andere taksen. Kennelijke en/of overduidelijke fouten in onze prijszetting kan ook na totstandkoming van de overeenkomst gecorrigeerd worden.

De betaling gebeurt steeds onmiddellijk tijdens de bestelprocedure. Skill-Up maakt gebruik van gespecialiseerde partijen ter vereenvoudiging van de betaling. Deze derde partijen staan in voor een veilige en correcte verwerking van de betaalopdracht.

Skill-Up aanvaardt volgende betaalmiddelen;

 • MultiSafepay

Skill-Up kan de uitvoering van haar dienstverlening afhankelijk stellen van ontvangst van betaling. In dat geval zal Skill-Up de Gebruiker in kennis stellen zodra de betaling werd ontvangen en de dienstverlening aldus aanvang neemt.

Skill-Up is niet gehouden tot een terugbetaling indien de dienstverlening niet geschiedt omwille van een tekortkoming toerekenbaar aan de Gebruiker.

6. Herroepingsrecht. (niet voor Professionele Gebruikers)

Iedere Consument beschikt, in principe, over een herroepingsrecht. Volgens dit herroepingsrecht kan de Consument binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag van aanvang van de dienstverlening, alsnog vrij beslissen dat hij niet akkoord gaat met de aankoop. De consument is niet gehouden tot betaling van een vergoeding of opgave van motief.

De Consument heeft geen recht op herroepingsrecht in volgende gevallen:

 • Dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd; (Artikel VI.53.1° Wetboek Economisch Recht)
 • De levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken; (Artikel VI.53.9° Wetboek Economisch Recht)
 • De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest; (Artikel VI.53.13° Wetboek Economisch Recht)

De Consument die beroep wil doen op het herroepingsrecht moet dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk doen. Hierbij is het aan de Consument om aan te tonen dat hij beroep kan doen op zijn herroepingsrecht en moet hij volgende gegevens duidelijk moeten meedelen aan Skill-Up:

 • De vermelding van volgende drie data, namelijk de datum van order, de datum van ontvangst en de datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt
 • Naam en adres van de Consument
 • Handtekening van de Consument

Skill-Up draagt zorg voor de terugbetaling van de werkelijk betaalde bedragen omtrent het desbetreffende product in geval van een geldige uitoefening van het herroepingsrecht. Deze terugbetaling gebeurt binnen 14 kalenderdagen en met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zal er voor de terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Indien de Consument niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden is er sprake van een onrechtmatig gebruik van het herroepingsrecht. Skill-Up verbindt er zich toe haar motieven duidelijk te communiceren aan Consument.

7. Garantie, klachten, aansprakelijkheid en vrijwaring.
a. Inspanningsverbintenis omtrent de goede werking en veiligheid.

Skill-Up stelt alles in het werk om een kwaliteitsvolle databank toegankelijk te maken aan de geïnteresseerde gebruikers. Skill-Up onderneemt alle technische, organisatorische en juridische maatregelen om haar Applicatie en diensten op een correcte en veilige manier beschikbaar te stellen. Toch kan Skill-Up niet garanderen dat de Applicatie en diensten vrij is van:

 • Vrij van technische tekortkomingen, onderbrekingen en/of storingen in de toegang tot de Applicatie en/of haar Diensten;
 • Vrij van mogelijke nadelige interferenties met het systeem en/of de software van de Gebruiker, dan wel derden;
 • Vrij van gebreken op vlak van volledigheid, accuraatheid, actualiteit en betrouwbaarheid omtrent de informatie op de Applicatie.

Voorgenoemde verbintenissen betreffen een inspanningsverbintenis van Skill-Up, te beoordelen in verhouding tot de middelen van Skill-Up. De Gebruiker aanvaardt dat de Applicatie en (gratis) diensten worden aangeboden op "as is" en "as available" basis, dit wil zeggen zonder enige impliciete of expliciete garanties. Het gebruik van de Applicatie en diensten gebeurt volledig op risico van de Gebruiker.

Skill-Up spant zich in om eventuele technische tekortkomingen, onderbrekingen en/of storingen in de toegang tot de Applicatie en/of haar Diensten zo spoedig mogelijk te verhelpen.

b. Klachten.

Skill-Up stelt alles in het werk om de Applicatie en dienstverlening op een kwaliteitsvolle manier te presenteren. Wij vragen de Gebruiker zijn klachten te melden indien de Applicatie en dienstverlening toch niet naar behoren verloopt. Dergelijke klachten dienen via email verstuurd te worden aan info@skill-up.com. of via de contact-mogelijkheid binnen de applicatie.

Klachten moeten altijd schriftelijk en voldoende duidelijk geformuleerd worden. De Gebruiker zal spontaan alle mogelijke bewijzen van de tekortkoming overleggen alsook zijn medewerking hieromtrent verlenen.

Skill-Up garandeert een eerste behandeling van iedere klacht uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na melding. Dit behoudens perioden van aangekondigde inactiviteit van onze support-diensten.

Tekortkomingen aan onze betaalde dienstverlening worden steeds en uitsluitend opgelost door middel van een afdoende herstelhandeling, al dan niet in samenspraak met de Gebruiker. Skill-Up verricht geen terugbetaling van reeds betaalde bedragen.

c. Beperking van aansprakelijkheid.

Skill-Up, alsook haar bestuurders, aandeelhouders, werknemers, vertegenwoordigers of andere rechtstreeks verbonden natuurlijke en rechtspersonen zijn in de uitvoering van hun verbintenissen uit overeenkomst, voor zover wettelijk toegelaten, in geen enkel geval aansprakelijk voor:

 • Gevolgschade, gederfde winst / inkomsten, goodwill, reputatieverliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, alsook voor beschadiging aan apparatuur, programmatuur of andere activa van de Gebruiker ongeacht de oorzaak, hetzij in contract (inclusief maar niet beperkt tot fundamentele inbreuk), onrechtmatige daad (inclusief maar niet beperkt tot nalatigheid) of anderszins;
 • Schade uit gedragingen van andere Gebruikers, leden en derden voor zover Skill-Up hierin geen verwijtbare tekortkoming kan worden toegekend.
 • Schade die een rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg is van een situatie van overmacht of vreemde oorzaak. Er is sprake van overmacht in geval van een (redelijkerwijs) niet-voorzienbaar voorval die de verdere uitvoering van de overeenkomst door Skill-Up volstrekt onmogelijk maakt. ICT-gerelateerde defecten zoals defecten aan de server, communicatie-infrastructuur of ontoereikende software en hardware van de Gebruiker vallen eveneens onder overmacht.

Indien een bevoegd rechtscollege alsnog de aansprakelijkheid van Skill-Up vaststelt, dan kan het bedrag van de totale aansprakelijkheid niet hoger zijn dan ofwel de totale waarde van de betaalde dienstverlening gedurende drie maanden voorafgaand aan het schadeverwekkende feit ofwel een bedrag gelijk aan EUR 25.

d. Vrijwaring.

Indien een toerekenbare tekortkoming van de Gebruiker schade veroorzaakt aan Skill-Up, Gebruikers of enige derde partij(en) wordt de betreffende Gebruiker geacht Skill-Up, alsook haar bestuurders, aandeelhouders, werknemers, vertegenwoordigers of andere rechtstreeks verbonden natuurlijke en rechtspersonen te vrijwaren voor alle, rechtstreeks en onrechtstreekse, vorderingen alsook, rechtstreekse en onrechtstreekse, berokkende schade.

8. Privacy beleid

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. U dient zich er van bewust te zijn dat Skill-UP niet verantwoordelijk is voor het privacy-beleid van andere websites, online applicaties en bronnen.

Door gebruik te maken van de Applicatie geeft u aan het Privacy beleid te accepteren.

 

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt binnen de applicatie en om de verschillende functies van “Skill-UP” te kunnen uitvoeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers gehost bij “transip” (www.transip.be).

Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van “One.com”.

Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
De web-applicatie maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst). Cookies worden gebruikt voor het bewaren van instellingen en het optimaliseren van verschillende functies binnen de applicatie.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van die gegevens die nodig zijn ten behoeve van onze webwinkel. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden.

Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van onze Applicatie. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de applicatie, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van al hun persoonlijke informatie die op dat moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of wilt verwijderen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

9. Diverse bepalingen.

Elk van de Partijen zal bevoegd zijn om deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen of toe te kennen aan een andere onderneming of een groep van ondernemingen tot dewelke zij behoort of in verband staat met de verkoop, overdracht, fusie, consolidatie, of enige andere voorziening van alle of substantieel alle activa of onderneming na het geven van een schriftelijke kennisgave aan de andere Partij op voorwaarde dat zulke overdracht of toekenning geen negatief effect zal hebben op de rechten van de andere Partij.

De nietigheid of ongeldigheid van een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit deze voorwaarden heeft geen gevolgen voor de werking van de overige bepalingen. De betwiste bepaling wordt geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Skill-Up heeft het voorrecht om de betreffende bepaling te vervangen door een geldige bepaling van gelijke strekking. (Sub-)Titels in deze overeenkomst kennen een louter illustratieve waarde, men kan hier geen rechten uit putten.

Alle kwesties, vragen en geschillen betreffende de geldigheid, interpretatie, bekrachtiging, uitvoering of beëindiging van deze overeenkomst zullen beheerst en opgevat worden in overeenstemming met het Belgische recht, zonder evenwel rekening te houden met enige andere keuze van recht of rechtsconflicterende regels of voorzieningen (Belgische, buitenlandse of internationale) die het recht van een andere jurisdictie dan België van toepassing maakt.

Een geschil omtrent de geldigheid, interpretatie, bekrachtiging, uitvoering of beëindiging van deze overeenkomst zal onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken vallen waar Skill-Up zijn hoofdzetel heeft, hoewel geschillen zo veel mogelijk dienen opgelost te worden bij minnelijk akkoord.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan onze Gebruikersvoorwaarden / Privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit beleid, kunt u contact met ons opnemen:

Skill-UP INTERNATIONAL

Burgemeester Maenhautstraat 100-102

9820 Merelbeke

BELGIE

Advantages

Very affordable

Time-saving

Unlimited use

User friendly

For every sport, rehabilitation & retraining

Accessible on desktops and tablets

Compex - Your intelligent training partner Hammer Strength - Select Life Fitness - What we live for Power Breathe Redcord Sport Vlaanderen Under Armour Intelligent Motion